divorce, separation, marriage breakup-619195.jpg

Drie aandachtspunten als men van jou als bedrijfsleider een onderhoudsuitkering vraagt

Stel : je oefent je beroepsactiviteit uit binnen een vennootschap en je ex vraagt om een onderhoudsuitkering voor zichzelf of voor de kinderen. Met wat houdt men dan rekening om je draagkracht te bepalen? Hoe kan je je ‘verdedigen’?

Je draagkracht is vaak hoger dan wat je je ‘uitkeert’

Hou er vooreerst rekening mee dat bij een discussie voor de rechtbank die allicht met ‘meer inkomsten’ rekening zal houden dan met wat je je maandelijks uitkeert. Men zal daarnaast namelijk ook kijken naar de voordelen in natura die je je toekent (bv. het wonen in een onroerend goed van de vennootschap, het gebruik van een auto, privékosten die door de vennootschap worden gedragen enz.).  

Verder kan de rechtbank wel eens van oordeel zijn dat je je meer kan uitkeren vanuit de vennootschap omdat je nu gelden reserveert. Men kan dan zeggen dat je je mogelijkheden om inkomsten te verwerven niet ‘uitput’ en daarvoor een extra inkomen in aanmerking nemen. Ook met uitgekeerde dividenden kan eventueel rekening worden gehouden.

Speel voldoende open kaart

Indien je onvoldoende gegevens voorlegt over je vennootschap, riskeer je dat de rechtbank je inkomsten ‘zelf’ gaat begroten of dat een gerechtsdeskundige wordt aangesteld die de vennootschap dan gaat doorlichten. Vaak heb je dat om begrijpelijke redenen maar liever niet.

Het is dan ook belangrijk voldoende open kaart te spelen zodat dit niet gebeurt.  Wij overleggen daarbij graag met jou welke gegevens dienen te worden bijgebracht en hoe dit gebeurt.

Breng de nodige argumenten aan

Het is verder van groot belang in een procedure goede argumenten naar voor te brengen om je inkomsten en draagkracht niet te laten ‘overschatten’. Zo kan je bv. wel eens argumenteren dat je binnen het bedrijf niet alleen kan beslissen om winsten uit te keren, dat jje bijdragen in een groepsverzekering of IPT betaalt omdat je later als zelfstandige een beperkt pensioen hebt en dies meer.  Ook argumenten over de economisch onzekere toestand waarin de vennootschap zich bevindt en de noodzaak reserves op te bouwen kunnen wel eens belangrijk zijn. We overleggen graag met, al dan niet in overleg met je accountant, hoe een sterke argumentatie op te bouwen.

Jan Roodhooft