hand, man, flick-110306.jpg

Zo kan je een ontslag om een dringende reden aanvechten

Stel : je wordt ontslagen om een dringende reden. In dat geval hoef je je daar niet noodzakelijk bij neer te leggen en kan je het ontslag wel eens aanvechten. Welke argumenten kan je daarbij zoal gebruiken?

Driedagentermijn

Je kan vooreerst nakijken of je werkgever de dubbele driedagentermijn die bij zo’n ontslag om een dringende reden van toepassing is wel naleefde. Meer bepaald moet je werkgever het ontslag om een dringende reden geven binnen de drie werkdagen nadat hij voldoende kennis had van de feiten.  Vervolgens heeft je werkgever drie werkdagen de tijd na het ontslag om je op de hoogte te brengen van de redenen voor het ontslag.

Voldoende motiveren

Je werkgever moet het ontslag om een dringende reden ook motiveren. Hij moet de feiten waarop hij zich baseert voldoende nauwkeurig en duidelijk omschrijven in de brief die de motivering van het ontslag om dringende reden aan jou meedeelt. Dit moet je toelaten om je verweer voor te bereiden.  Bovendien moet de motivering de rechtbank (die later eventueel het ontslag moet beoordelen) toelaten om na te gaan of de ontslagredenen wel voldoende ernstig zijn.

Inhoudelijk geen voldoende reden

Als het ontslag voldoet aan alle vormelijke voorwaarden kan je het nog aanvechten door te zeggen dat er inhoudelijk geen voldoende reden voor een ontslag om een dringende reden voorligt of dat je werkgever de feiten die hij tegen je inroept niet bewijst. Weet daarbij dat een ontslag om dringende reden sowieso iets uitzonderlijks moet blijven en enkel aan de orde kan zijn als de feiten dusdanig zijn dat die de samenwerking tussen jou en de werkgever dadelijk en definitief onmogelijk maken.

Tijdig reageren

Meen je dat het ontslag om een dringende reden onterecht werd gegeven dan kan je dat aanvechten voor de rechtbank.  Volgt de rechtbank je in je redenering dan kan je een verbrekingsvergoeding vragen.  Je kan eventueel nog bijkomende vergoedingen vorderen (bv. een vergoeding wegens misbruik van ontslag). Hou er wel rekening mee dat je een vordering om het ontslag om een dringende reden aan te vechten moet aanhangig maken bij de rechtbank binnen het jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Weet ook dat er voor beschermde werknemers specifieke regels gelden.

Jan Roodhooft