for rent, sign, rental-148891.jpg

Vijf tips om te vermijden dat de huur niet correct betaald wordt

Als je een onroerend goed verhuurt is het voor jou allicht essentieel dat de huur correct betaald wordt. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit ook gebeurt? Wat kan je doen als de huurder zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting?

Selecteer de huurder

Zorg er vooreerst voor dat je voldoende kritisch bent op het moment dat je de huurder selecteert.  Je hebt daarbij het recht om te vragen naar diens inkomsten. Je kan zelfs aan een kandidaat-huurder vragen dat die een bewijs voorlegt van zijn inkomsten (bv. een loonfiche). Het Waalse huurdecreet zegt ook dat je van kandidaat-huurders het bewijs mag vragen van de betaling van de laatste drie huurgelden. In Vlaanderen en in het Brusselse gewest staat die mogelijkheid niet in de huurwetgeving.

Hou er wel rekening mee dat je niet mag eisen dat de inkomsten van de huurder voortkomen uit een arbeidscontract.  Je mag kandidaten die een vervangingsinkomen of een zelfstandige activiteit hebben nu eenmaal niet discrimineren.

Laat de huur bij het begin van de maand betalen

Je kan in het huurcontract bepalen wanneer de huurder de huur precies moet betalen.  Het is daarbij aangewezen overeen te komen dat de huurder de huur op voorhand moet betalen en dit bv. uiterlijk tegen de vijfde van de maand waarop de huur betrekking heeft. Dit heeft als voordeel dat je sneller kan inspelen op wanbetalingen door je huurder.

Werk met een domiciliëring

Je kan verder vragen dat je huurder de huur betaalt met een permanente opdracht die deze aan de bank geeft.  Op die manier vermijd je dat de huurder ‘vergeet’ om de huur voor een bepaalde maand te betalen.

Stuur een ingebrekestelling

Wordt de huur voor een bepaalde maand te laat betaald, neem dan dadelijk (telefonisch of mondeling) contact op met je huurder.  Vraag hem dadelijk alsnog het nodige te doen.  Helpt dat niet stuur dan een aangetekende ingebrekestelling aan je huurder. Maan deze aan de huur alsnog te betalen en dit bv. binnen de week na de ingebrekestelling.  Je zou ook in het huurcontract kunnen bepalen dat de huurder een (beperkte) schadevergoeding verschuldigd is bij een laattijdige betaling (bv. 25 euro).

Vraag de ontbinding

Helpt ook dat niet dan kan je een advocaat een ingebrekestelling laten sturen. Je kan ook naar de rechtbank stappen om daar te vragen dat de huurder veroordeeld wordt tot betaling. Je kan voor de rechtbank eventueel ook de ontbinding van de huur vragen.  Weet dat de meeste rechters hiervoor vragen dat er een huurachterstal is van drie maand of meer.