industry, old, architecture-3264970.jpg

Kan je het contract met je aannemer stopzetten als je werkloos wordt?

Je sloot met een aannemer een contract af voor het bouwen of renoveren van je woning of appartement. Kan je dan bij inkomstenverlies doordat je bv. werkloos of ziek werd alsnog onder het contract uit? Hoe kan je te werk gaan?

Je zit er in principe aan vast

Als je een contract met een aannemer tekende, dan ben je daar door gebonden.  Het feit dat je door omstandigheden onafhankelijk van je wil minder gaat verdienen doet daar niets aan af. De aannemer kan dus eisen dat je het contract verder naleeft. Dit alles geldt zelfs als je bv. geen lening krijgt voor de verbouwing.  Een uitzondering op die laatste regel bestaat als de aannemingsovereenkomst werd aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het kunnen verkrijgen van een krediet bij de bank en je uiteindelijk (omwille van je financiële toestand) zo’n krediet niet krijgt.

Een akkoord sluiten

Wat je wel kan doen is te trachten met de aannemer tot een regeling te komen waarbij die akkoord gaat dat de aannemingsopdracht niet (of maar deels) door gaat of dat de uitvoering een tijdje wordt uitgesteld. De aannemer is niet verplicht om hiermee akkoord te gaan.  Hij kan dus perfect zeggen dat hij zich aan de afgesloten overeenkomst wil houden. Om de aannemer te overtuigen zou je kunnen afspreken dat je een schadevergoeding betaalt.  Probeer deze dan wel zo beperkt mogelijk te houden.  Kom je tot een regeling, dan is het belangrijk die op papier te zetten.

Eenzijdig beëindigen          

Als bouwheer heb je ook steeds het recht om de overeenkomst die je met de aannemer afsloot eenzijdig te beëindigen.  Je bent in dat geval aan de aannemer wel een schadevergoeding verschuldigd. Meer bepaald moet je je aannemer schadeloos stellen voor alle uitgaven en de arbeid die hij al deed en al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen. Het is de aannemer die de omvang van de uiteindelijke vergoeding waarop hij aanspraak maakt zal moeten kunnen bewijzen.

Je aannemer kan in de aannemingsovereenkomst die hij met je afsluit (of in zijn algemene voorwaarden) een clausule opnemen die aangeeft op welke vergoeding hij gerechtigd is als je de aannemingsovereenkomst eenzijdig beëindigt. Is dat het geval dan heb je soms wel eens argumenten om die bepaling in vraag te stellen. Ons kantoor kan dit voor jou nazien.