divorce, papers, break-up-4499514.jpg

Vier manieren om de woning over te nemen bij een echtscheiding

Als echtgenoten die samen eigenaar zijn van een woning uit de echt scheiden, wil één van hen (of soms beiden) de woning wel eens overnemen.  Hoe kan je als je dat wil te werkgaan?  Kan je je ex-echtgenoot verplichten om de woning aan jou te verkopen?

Onderling akkoord

Een eerste mogelijke oplossing bestaat erin overeen te komen dat je de woning mag overnemen.  Het is dan zaak hiervoor een prijs overeen te komen.  Een denkpiste om die prijs vast stellen kan erin bestaan een landmeter, notaris of vastgoedmakelaar te vragen om de woning te schatten en op basis van die schatting af te wikkelen. Weet daarbij dat vastgoedmakelaars gemiddeld de woning wel eens hoger schatten dan bv. een notaris of landmeter.

Preferentiële toewijzing

Raak je het onderling niet eens, dan kan je als ex-echtgenoot wel eens de preferentiële toewijzing vragen van de voormalige gezinswoning.  Als die vraag wordt ingewilligd krijg je het recht om de woning te kopen tegen een door een schatter geschatte waarde. Je kan het pand dan zelfs overnemen als je ex-echtgeno(o)t(e) het daar niet mee eens is.  Overleg met je advocaat of je deze toebedeling al dan niet vraagt.

Verdeling in natura

Het is niet omdat je in een echtscheiding verwikkeld raakt en je het onderling niet eens raakt over de verdeling van het huwelijksvermogen, dat de woning noodzakelijk moet worden verkocht.  De notaris (en uiteindelijk eventueel de rechtbank) die met de verdeling is gelast zal namelijk vooraleer een verkoop aan de orde is nazien of er geen verdeling in natura mogelijk is. Dat kan bv. het geval zijn als de echtgenoten gezamenlijk eigenaar zijn van meerdere onroerende goederen.

Openbare verkoop

Blijkt er geen akkoord mogelijk en zijn een preferentiële toewijzing en/of een toebedeling in natura niet aan de orde, dan zal de woning in principe openbaar moeten worden verkocht. Dit betekent niet dat je als ex-echtgenoot dan de woning niet zelf zou kunnen kopen.  Ook als ex-echtgenoot mag je nu eenmaal bieden tijdens de openbare verkoop.