men, annoyed, anger-2822206.jpg

Waarom je maar beter vraagt naar de redenen van je ontslag

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden, kan je vragen dat hij dit ontslag motiveert.  Hoe ga je daarbij te werk? Welke vergoedingen kan je vragen als je werkgever niet reageert en/of geen voldoende redenen heeft voor je ontslag?

Motivering vragen

Je werkgever moet je ontslag (tenzij er sprake is van een ontslag om een dringende reden) niet spontaan motiveren. Je kan hem wel vragen om dat te doen.  Hiertoe moet je een verzoek richten tot je werkgever door middel van een aangetekend schrijven. Eindigt je arbeidsovereenkomst onmiddellijk omdat je werkgever ze bv. beëindigt met naleving van een opzegvergoeding, dan moet je dit verzoek aan je werkgever richten binnen een termijn van twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

Beëindigt je werkgever de arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn dan moet je je verzoek doen binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzegging, zonder evenwel twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst te kunnen overschrijden. 

Je werkgever reageert niet

Je werkgever moet vervolgens de motivering van je ontslag met een aangetekende brief aan je meedelen binnen de twee maanden na de ontvangst van jouw verzoek. Doet hij dat niet dan moet hij je een vergoeding betalen ten belope van twee weken loon.  In dit antwoord van je werkgever moeten de elementen staan die je toelaten om de concrete redenen die tot je ontslag hebben geleid te kennen. 

Kennelijk onredelijk ontslag

Als er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag dan kan je een vergoeding vragen van je werkgever die overeenstemt met minimaal 3 weken en maximum 17 weken loon. Er is sprake van een kennelijk onredelijk ontslag als dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever. 

Reageerde je werkgever niet op je vraag om het ontslag te motiveren dan zal je werkgever moeten bewijzen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk was. Reageerde hij wel dan ligt de bewijslast in principe bij jou.