money, coins, a heart-1034447.jpg

Zo ga je te werk om een erfenis te verdelen

Als je samen met anderen (bv. je broer(s) en/of zus(sen)) gerechtigd bent in een erfenis, dan moet je die onder elkaar verdelen.  Hoe ga je daarbij te werk? Wat kan je doen als je het met de andere erfgenamen hierover niet eens geraakt?

Onderling akkoord

Een eerste optie om een erfenis te verdelen bestaat erin dat je het met alle andere erfgenamen eens geraakt over hoe de verdeling moet gebeuren. Om de erfenis op die manier te kunnen regelen is er dus een unaniem akkoord nodig van alle erfgenamen. Is één van hen niet akkoord met de verdeling dan kan je niet op deze manier te werk gaan.

Kom je tot een akkoord, dan is het belangrijk dat ook op papier te zetten en het iedereen te laten ondertekenen.  Zitten er één of meerdere onroerende goederen in de nalatenschap dan is hierbij ook de tussenkomst van een notaris vereist.

Naar de rechtbank

Geraken jullie het onderling niet eens over hoe de nalatenschap moet worden verdeeld, dan kan je naar de rechtbank stappen. Die kan dan een notaris aanstellen die met de vereffening-verdeling wordt gelast. Voor een dergelijke procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. Weet wel dat je ook tijdens deze procedure alsnog eventueel tot een akkoord kan komen met de andere erfgenamen.

Hoe verloopt de procedure?

Als de rechtbank een notaris aanstelt zal die in eerste instantie iedereen oproepen voor een opening van werkzaamheden. Tenzij alle erfgenamen het eens zijn dat dit niet moet gebeuren maakt de notaris eerst een inventaris op.  Vervolgens krijgen alle partijen de kans om hun standpunt te laten kennen over de vereffening-verdeling.  Nadien maakt de notaris een staat op waarin deze aangeeft hoe volgens hem/haar de vereffening-verdeling moet gebeuren.  Zijn één of meerdere partijen het daarmee niet eens dan kunnen zij zwarigheden formuleren waarna het de rechtbank is die beslist of deze opmerkingen al dan niet terecht zijn en de staat moet worden aangepast.