economy, icons, stock index-1294549.jpg

Waarom het indexeren van je prijzen niet altijd zomaar mogelijk is

Als je een contract voor een langere duur met een klant afsluit, dan denk je er misschien wel aan om de overeengekomen prijs te koppelen aan één of andere index.  Maar wist je dat dit vaak niet zomaar kan en dat zo’n prijsaanpassing in heel wat gevallen niet geldig is?

Wat zegt de wet?

Indien je de mogelijkheid wil behouden om de prijs die je met een klant afsprak in de loop van de tijd aan te passen, dan is het belangrijk dat te voorzien in de overeenkomst die je met de klant afsluit. 

Weet dan dat het niet zomaar opgaat om af te spreken dat de prijs wordt aangepast aan één of andere index. De wet (wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen) zegt nu eenmaal dat je in de overeenkomst met je klanten of opdrachtgevers niet zomaar een clausule kunt opnemen waarbij je bepaalt dat de prijs jaarlijks wordt aangepast in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of van enig ander indexcijfer.  Doe je dat toch dan is deze clausule nietig. Je riskeert dus dat de klant zich beroept op deze nietigheid en (met succes) weigert een hogere prijs te betalen.

Er zijn uitzonderingen

Op de voorgaande regel bestaan er een aantal uitzonderingen.  Meer bepaald kan er in de sector waarbinnen je actief bent een afwijkende regeling bestaan.  Verder is het opnemen van een indexatieclausule ook toegestaan in huurcontracten of in overeenkomsten die betrekking hebben op prestaties geleverd door de beoefenaars van vrije beroepen (zoals bv. een advocaat of accountant).

Wat kan er wel?

Je kan de prijs die je met je klant afspreekt onder bepaalde voorwaarden wel koppelen aan parameters die de reële kosten vertegenwoordigen. Daarbij mag iedere parameter alleen toepasselijk zijn op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt en de clausule mag maximaal spelen tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs.