Uncategorized

counselor, wellness coach, man-4305394.jpg

Zo kan je iemand voor jou laten getuigen

In een procedure voor de rechtbank (bv. in familie- of arbeidszaken) gebeurt het wel eens dat één van de partijen als bewijsmiddel gebruik wil maken van een getuigenverklaring.  Hoe kan je te werk gaan als je dat zelf ook wil doen? Verklaring in ‘wettelijke ‘vorm Als je gebruik wil maken van een schriftelijke getuigenverklaring, dan zorg je er maar beter voor dat die voldoet aan de wettelijke voorschriften. De wet zegt nu eenmaal wat er in zo’n verklaring moet staan. Naast het relaas van de feiten, moet de verklaring ook de naam, voornamen en het adres van de getuige bevatten, net als diens geboorteplaats en –datum alsook zijn beroep. De getuige moet de verklaring bovendien met de hand schrijven en ze dagtekenen en ondertekenen. Aan de getuigenis moet verder een kopie worden toegevoegd van een identiteitsdocument (bv. identiteitskaart) waarop de handtekening van de getuige staat. Op de getuigenis moet bovendien vermeld worden dat de verklaring opgesteld is voor voorlegging aan de rechtbank en dat de getuige weet dat hij straffen riskeert als hij een valse verklaring aflegt. Laten horen door de rechter Zelfs als je zo’n schriftelijke getuigenverklaring bijbrengt die voldoet aan de wettelijke voorschriften kan de rechtbank nog altijd beslissen om de getuige te horen. Ze kan dat uit eigen initiatief doen of op verzoek van één van de partijen. Weet overigens dat je ook zonder dat je over een schriftelijke getuigenverklaring beschikt aan de rechtbank zou kunnen vragen getuigen te horen.  Het is dan de rechter die beslist daar al dan niet op in te gaan. Andere verklaring Het gebeurt maar al te vaak dat schriftelijke getuigenverklaringen die worden voorgelegd niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De kans is dan groter dat de rechtbank de getuigenis gewoon naast zich neerlegt en er geen rekening mee houdt.

Zo kan je iemand voor jou laten getuigen Meer lezen »

detective, detective agency, spies-6971586.jpg

Kan je nog betrapt worden op overspel?

In de praktijk gebeuren betrappingen op overspel minder dan vroeger. Toch betekent dit niet dat zo’n betrapping niet meer zou kunnen. Wanneer heeft zo’n betrapping nog zin en hoe wordt er daarbij te werk gegaan? Echtscheidingsvormen Wie uit de echt wil scheiden kan dat doen door onderlinge toestemming of door een procedure voor de rechtbank te starten op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.  Het overspel van de partner kan een argument zijn om te zeggen dat er zo’n onherstelbare ontwrichting is.  Een echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk kan daarnaast ook bekomen worden als een koppel lang genoeg apart woont (maximum 1 jaar waarbij soms zelfs 6 of 3 maanden volstaat). Nut Een betrapping op overspel kan vooreerst nuttig zijn om snel een echtscheiding te kunnen bekomen. Dat nut is evenwel ‘relatief’ gelet op het feit dat er niet lang moet worden gewacht om ook bij feitelijk gescheiden te leven een echtscheiding te krijgen.  Daarnaast kan het nuttig zijn om te kunnen ontsnappen aan het moeten betalen van een onderhoudsuitkering na echtscheiding aan de ex. De wet zegt nu eenmaal dat de rechtbank het verzoek om een uitkering kan weigeren indien de verweerder bewijst dat diegene die een onderhoudsuitkering vraagt een zware fout heeft begaan die de voortzetting van de samenleving onmogelijk heeft gemaakt. Hoe te werk gaan? Wil men zijn echtgenoot laten betrappen op overspel dan moet men aan de rechtbank een machtiging vragen om daartoe te kunnen overgaan. Hierbij moet men een concrete locatie aangeven waar men de betrapping wil laten doen. Eens de machtiging werd bekomen kan de aangestelde gerechtsdeurwaarder tot de betrapping overgaan. Deze mag daarbij niet gebeuren tussen 9 uur  ’s avonds en 5 uur ’s morgens.

Kan je nog betrapt worden op overspel? Meer lezen »

breakup, couple, broken-7476754.jpg

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding door onderlinge toestemming?

Als je uit de echt wil scheiden hoeft dat niet noodzakelijk te gebeuren via een (v)echtscheiding voor de rechtbank. Je kan ook opteren voor een echtscheiding door onderlinge toestemming. Maar heb je in dat geval een advocaat nodig? Niet verplicht Het is helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen als je tot een echtscheiding door onderlinge toestemming wil komen. De overeenkomst die dan zal moeten worden opgemaakt kan je ook zelf opstellen of je kan ze bv. laten opmaken door een bemiddelaar of een notaris waar je een beroep op deed. Wel soms nuttig De tussenkomst van een advocaat kan niettemin nuttig zijn.  Hij kan je nu eenmaal adviseren over wat je rechten en plichten zijn (zodat je weet of de regeling die je voornemens bent te treffen een ‘correcte’ oplossing is).  Je advocaat kan ook onderhandelen met je echtgeno(o)t(e) of diens advocaat om tot oplossingen te komen.  Verder zou je advocaat ook de akte echtscheiding door onderlinge toestemming kunnen opmaken of de akte die door iemand anders werd opgesteld kunnen nalezen en desgevallend aanpassen vooraleer je die ondertekent. Doe je een beroep op een advocaat spreek dan bij aanvang van het dossier af wat diens tussenkomst je zal kosten. En een notaris? Het is strikt gezien ook niet verplicht om een beroep te doen op een notaris voor de opmaak van een akte echtscheiding door onderlinge toestemming. Diens tussenkomst is wel vereist als er een onroerend goed aanwezig is dat moet worden ‘verdeeld’. Weet overigens dat als de akte echtscheiding door onderlinge toestemming door een notaris werd opgesteld dat een zogenaamde uitvoerbare titel is. Als je ex-echtgenoot deze niet naleeft moet je meestal niet meer naar de rechtbank stappen om de veroordeling van je ex te vragen maar kan je aan een gerechtsdeurwaarder vragen om op basis van de akte in kwestie al dadelijk tot uitvoering over te gaan.

Heb je een advocaat nodig bij een echtscheiding door onderlinge toestemming? Meer lezen »