savings, budget, investment-2789153.jpg

Nieuwe spelregels als een consument je factuur niet op tijd betaalt…

Zonet werd een wetsontwerp goedgekeurd dat belangrijke grenzen aanbrengt aan wat je als ‘schadevergoedingen’ en intresten kan vragen als een consument je factuur niet op tijd betaalt. Waarover gaat het juist en wat moet je daarvan weten?

Eerste gratis herinnering

Als een consument je factuur niet op tijd betaalt dan kan je niet langer dadelijk een schadebeding en intresten vragen.  De consument heeft nu eenmaal recht op een eerste gratis herinnering. Die herinnering moet overigens voldoen aan strikte wettelijke voorschriften. De consument heeft dan alsnog een termijn van minstens 14 dagen om tot betaling over te gaan.

Plafonnering van de schadevergoeding

Indien de klant binnen deze termijn alsnog niet betaalt dan kan je wel een forfaitaire schadevergoeding vragen voorzover die uitdrukkelijk bepaald is.  Het bedrag daarvan mag niet hoger zijn dan 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is. De vergoeding mag 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro bedragen als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is en 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Beperking van de intresten

De nieuwe wet brengt ook een beperking aan aan de intresten die je uiteindelijk kan vragen (als er na de eerste gratis herinnering nog niet tijdig wordt betaald). Die intresten mogen niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Vanaf wanneer?

De meeste bepalingen van de nieuwe wet treden in werking de eerste dag van de vierde maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  Op dit moment is het nog wachten daarop.  In afwachting van de inwerkingtreding laat je alvast best je algemene voorwaarden en contracten met consumenten aanpassen aan de nieuwe wet.