banknotes, euro, paper money-209104.jpg

Waarom je bij een echtscheiding de rekening-courant niet mag vergeten

Als echtgenoten die ‘een vennootschap hebben’ uit de echt scheiden is het belangrijk om bij de verdeling van het huwelijksstelsel rekening te houden met de rekening-courant in de vennootschap. Wat moet je daar precies van weten?

Wat is het?

De rekening-courant is een balanspost van een vennootschap die aangeeft wat de schulden of vorderingen zijn tussen langs de ene kant de vennoten of bestuurders van de vennootschap, en langs de andere kant de vennootschap.  Het uiteindelijke saldo van de rekening-courant kan positief of negatief zijn. Er kan met andere woorden sprake zijn van een vordering op of een schuld aan de vennootschap.

Wettelijk stelsel

Ben je getrouwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan is de rekening-courant voorzover die werd opgebouwd tijdens het huwelijk gemeenschappelijk.  Dit geldt dan ongeacht op naam van welke echtgenoot de rekening-courant staat.

Scheiding van goederen

Zijn echtgenoten gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan valt de rekening-courant meestal in het eigen vermogen van de echtgenoot op wiens naam deze staat.  

De andere echtgenoot kan dan enkel een vergoeding vragen (of moeten betalen) aan de echtgenoot op wiens naam de rekening-courant stond als er in zijn voor- of nadeel een vermogensverschuiving inzake de rekening-courant heeft plaatsgevonden en er ook een rechtsgrond is om een vergoeding te vorderen. In de praktijk zal dat zelden het geval zijn.

Wanneer bekijken?

Om te weten hoe groot de rekening-courant die moet worden ‘verdeeld’ precies is, moet de stand daarvan bekeken worden op het moment van het starten van de echtscheidingsprocedure.  Tevens moet rekening gehouden worden met intresten die op dat bedrag dienen betaald te worden sinds die datum.

2 gedachten over “Waarom je bij een echtscheiding de rekening-courant niet mag vergeten”

  1. Hoe zit het met de rekening-courant als het huwelijk onder het wettelijk stelsel begon maar later overging naar scheiding van goederen? Blijft de rekening-courant dan gemeenschappelijk of wordt deze als eigen vermogen beschouwd?

    1. Bij een overgang naar een stelsel van scheiding van goederen zal de rekening-courant wellicht worden toebedeeld aan één van de echtgenoten en eigen worden. Als dat zou ‘vergeten’ worden kan eventueel beargumenteerd worden dat deze onverdeelde eigendom is.

Reacties zijn gesloten.