laptop, office, hand-3196481.jpg

Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen

Als dienstenverlener, aannemer of leverancier laat je je klanten wellicht een contract ondertekenen of werk je met algemene voorwaarden.  Het is dan meer dan ooit van belang deze nu aan te (laten) passen mede in functie van een aantal recente wetten.

B2C contracten en ingebrekestellingen

Zo zullen je contracten en algemene voorwaarden vanaf 1 september eerstkomende in overeenstemming moeten zijn met de wettelijke regels inzake de minnelijke invordering van schulden van consumenten. 

Meer bepaald zal je schadebeding bij laattijdige betaling aan strikte voorwaarden moeten voldoen en geeft de wet in kwestie ook aan welke intrest je nog van een consument kan vragen. De wet schrijft ook voor wat er in de ingebrekestellingen die je aan consumenten stuurt allemaal moet staan.  Hou je je hier niet aan, dan riskeer je zelfs elke betaling die je verkrijgt na een ongeldige ingebrekestelling te moeten terugbetalen aan de consument terwijl deze wel wordt aanzien als een geldige betaling aan jou.  Je riskeert dus je factuur niet meer te kunnen innen.

Wetboek verbintenissen

Op 1 januari laatstleden trad er tevens een nieuw wetboek verbintenissen in werking. Ook dat is meteen een reden om je contracten en algemene voorwaarden in functie daarvan te bekijken. Zo voert het nieuwe verbintenissenrecht bijvoorbeeld de zogenaamde imprevisieleer in die je eventueel contractueel kan uitsluiten, worden boete- of schadebedingen net als bevrijdingsbedingen best herbekeken, gelden er n ieuwe regels rond de strijdigheid van algemene voorwaarden enz.

Onrechtmatige bedingen

Tenslotte zijn er nog al te veel algemene voorwaarden die onrechtmatige bedingen bevatten en dit zowel in B2B als B2C relaties.  Wat betreft B2B contracten trad op 1 december 2020 een wet in werking die ook in de relatie tussen ondernemers bepaalde verregaande clausules als onrechtmatig betitelt.

Zelf doen?

Algemene voorwaarden worden best opgemaakt op maat van je eigen bedrijf. Ze kunnen je bij een discussie met een klant heel wat problemen besparen. Tenzij je zelf voldoende juridisch geschoold bent doe je voor de opmaak dan ook maar best een beroep op een advocaat of jurist. Die kan je dan meteen een ontwerp bezorgen van ingebrekestelling die al eveneens voldoet aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.