attention, warning, sign-303861.jpg

Vier mogelijke sancties als u uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nu niet aanpast

Op 1 september eerstkomende treedt de nieuwe wet in werking inzake schulden van de consument. In de praktijk blijkt dat heel veel ondernemers die zaken doen met consumenten hun algemene voorwaarden en ingebrekestellingen nog niet aanpasten. Wat riskeren zij?

Ongeldigheid

De wet geeft aan aan welke voorwaarden het schadebeding bij laattijdige betaling moet voldoen. Als u zich daaraan niet houdt riskeert u dat de clausule niet geldig is. Dat betekent dus dat u zich er niet op zal kunnen beroepen als er toch sprake is van een laattijdige betaling door de klant.

Betaling terugvorderen

Stuurt u een ingebrekestelling naar de klant die niet aan de wettelijke vereisten voldoet en betaalt de klant vervolgens, dan kan de rechtbank u veroordelen het door de klant betaalde bedrag aan deze terug te betalen waarbij u het dan niet nog eens kunt opvorderen.  U riskeert dan ook het factuurbedrag uiteindelijk ‘kwijt te zijn’.

Geen invordering

De wet zegt verder dat een invorderaar die u raadpleegt (een advocaat, incassobureau, …) moet nagaan of uw contract of algemene voorwaarden wel conform zijn aan de voorschriften die de wet geeft rond intresten en schadebeding.  Is dat niet het geval dan mag deze geen ingebrekestelling sturen naar de consument.

Strafsancties

De wet bevat verder ook strafsancties voor ondernemers die zich niet houden aan de wet. U riskeert dan aanzienlijke boetes te moeten betalen.

We kunnen u dan ook niet genoeg wijzen op het belang van het dringend (laten) aanpassen van uw algemene voorwaarden en ingebrekestellingen als u zaken doet met consumenten.  Ons kantoor kan u hierbij behulpzaam zijn.