invoice, marketing, distributor-880785.jpg

Waarom je als onderneming maar beter je ingebrekestellingen aanpast vanaf 1 september eerstkomende

Als een particuliere klant je facturen niet correct betaalt en je stuurt hem een ingebrekestelling, dan moet die binnenkort aan strikte voorwaarden voldoen. Waarmee moet je voortaan rekening houden en wat riskeer je als je dat niet doet?

Vormvoorwaarden

Als je een particuliere klant een betalingsherinnering stuurt, dan moet die voortaan een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Meer bepaald moet je minstens het verschuldigde saldo van de factuur en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij uiteindelijke niet-betaling aangeven. Verder moet je ook de naam of de benaming en het ondernemingsnummer van je zaak (die schuldeiser is) opgeven net als een beschrijving van het product of de dienst dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld. 

Je moet ook de wettelijk geregelde termijn (minstens 14 kalenderdagen) vermelden waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interesten of vergoedingen mogen worden gevorderd.

Hou er ook rekening mee dat je in je contract met de klant of in je algemene voorwaarden niet kan overeenkomen dat je aanmaning mag afwijken van deze wettelijke regels. Een dergelijke clausule is nu eenmaal nietig.

Kosten aanrekenen

Je mag aan de klant ook geen kosten aanrekenen voor de herinnering, tenzij je met de klant een overeenkomst van regelmatige levering hebt. Je mag in dit laatste geval geen kosten aanrekenen voor de herinneringen bij niet-betaling van drie vervaldata. De kosten voor bijkomende herinneringen mogen niet hoger liggen dan € 7,50, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Sanctie

Als je je niet houdt aan deze regels riskeer je dat je wat de klant je na de ingebrekestelling betaalde aan de klant moet terugbetalen, zonder dat bedrag nog eens opnieuw te kunnen opeisen.  Je riskeert dus de factuur … nooit meer kunt innen.  Bovendien riskeer je strafsancties.

Het is dan ook van groot belang je algemene voorwaarden (zie : Drie goede redenen om je algemene voorwaarden en aanmaningen aan te (laten) passen – Advocaten Roodhooft) en ingebrekestellingen dringend aan te passen. Ons kantoor kan je daarbij behulpzaam zijn.