percent, discount, reduction-1019730.jpg

Voortaan meer intresten vragen aan slechte betalers?

Als een klant een factuur niet op tijd betaalt ben je veelal gerechtigd om intresten te vragen. Sinds 1 januari laatstleden zijn de wettelijke intresten sterk gestegen. Maar wat moet je daarvan precies weten?

B2B

Is de klant aan wie je de factuur stuurde een andere ondernemer dan kan je, tenzij je andere afspraken maakte, daaraan intresten vragen op basis van de wettelijke regels inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. De intrest die je dan kan vragen bedroeg vorig jaar nog 8 %.  Intussen is deze gestegen tot 10.5 % op jaarbasis (en dit voor de eerste helft van 2023).

B2C

Is je klant een particulier dan kan je, tenzij er iets anders werd overeengekomen, intresten vragen aan de wettelijke rentevoet. Ook deze is sterk gestegen. Waar je vorig jaar nog maar een intrest kon vragen van 1,5 % op jaarbasis is de wettelijke intrest dit jaar gestegen tot maar liefst 5.25 % op jaarbasis.

Afspraken maken

In de overeenkomst die je met de klant sluit (of in de algemene voorwaarden die je klant aanvaardde) kan je ook afspraken maken over de intrestvoet die van toepassing is bij een laattijdige betaling. 

Het is belangrijk om in dat geval niet te overdrijven.  Gelet op de actueel geldende wettelijke rentevoeten lijkt het ons aanvaardbaar om in de relatie met B2B klanten een intrest van 12 % overeen te komen en met particuliere klanten 10 %.  Bij een discussie is het uiteindelijk de rechtbank die zal beslissen of de overeengekomen intrestvoet al dan niet overdreven is.