Jan Roodhooft

Dit riskeer je als je je autogordel niet draagt

Als bestuurder en passagier dien je in de wagen een autogordel te dragen. Welke boete riskeer je als je dat niet doet? Riskeer je in een dergelijk geval bij een ongeval zelf aansprakelijk te zijn voor je schade ook al was een andere bestuurder in fout? Wettelijke verplichting Je gordel dragen in een auto is een wettelijke verplichting en dit zowel voor de bestuurder van de wagen als voor passagiers die op de voor- als de achterzetels plaatsnemen. In een beperkt aantal gevallen bestaat er een uitzondering op deze regel. Zo moet je bijvoorbeeld je gordel niet dragen als je achteruit rijdt of als je een vrijstelling hebt om een medische reden. Je moet deze laatste vrijstelling schriftelijk aanvragen. Sanctie Draag je je gordel niet, dan riskeer je een boete. Die bedraagt minimaal 116 euro voor volwassenen. Als je kind niet correct is vastgemaakt in de auto bedraagt de boete zelfs 174 euro. Bovenop deze bedragen komen er nog administratieve kosten. En bij een ongeval? Als je bij een ongeval waarvoor je niet aansprakelijk bent je gordel niet draagt, dan verlies je daardoor niet al je rechten. Niettemin kan je als je lichamelijke letsels hebt wel eens een lagere schadevergoeding krijgen en dit meer bepaald als er een oorzakelijk verband is tussen het niet dragen van de gordel en je letsels. Je riskeert dan ook zelf op te draaien voor een deel van je schade als kan worden aangetoond dat je letsels zwaarder zijn of werden veroorzaakt omdat je de gordel niet droeg.

Dit riskeer je als je je autogordel niet draagt Meer lezen »

hammer, tool, construction-5189320.jpg

Mag je aannemer een onderaannemer naar je werf sturen?

Het gebeurt wel eens dat een aannemer op je werf zijn opdracht deels of volledig laat uitvoeren door een onderaannemer. Moet je dat zomaar aanvaarden? Wat zijn je rechten en plichten tegenover de onderaannemer? Een onderaannemer inschakelen mag meestal Je aannemer is meestal niet verplicht om de werken zelf uit te voeren. Hij kan het hem toevertrouwde werk op zijn beurt –al dan niet deels- laten uitvoeren door een onderaannemer. Ook dan behoudt de aannemer de zogenaamde leiding van de werf en is hij ook verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt. Uitzonderingen Op de vrijheid om te werken met onderaannemers bestaan er enkele uitzonderingen. Zo kan je vooreerst in de aannemingsovereenkomst die je met je aannemer afsluit overeenkomen dat hij geen onderaannemers mag inschakelen. Ook als je er als bouwheer belang bij hebt dat je aannemer de werken persoonlijk doet en niet werkt met een onderaannemer, kan je dat van hem vragen. Aan wie betalen? Je hebt als bouwheer enkel met je aannemer een contract. Met de onderaannemer heb je geen contractuele band. Dat betekent meteen ook dat de onderaannemer aan jou geen betaling mag vragen voor de werken die hij bij je deed. Je moet alleen maar aan je aannemer betalen en dit op basis van de afspraken die je met je aannemer maakte omtrent de prijs van de werken. Extra werken Als je in de loop van de werken een aantal extra werken wil laten doen door de onderaannemer ben je maar beter voorzichtig. Het kan immers gebeuren dat de hoofdaannemer in het contract dat hij met je sloot een bepaling opnam dat het verboden is voor jou om rechtstreeks meerwerken aan de onderaannemer te gunnen. Ook in de overeenkomst die de aannemer met de onderaannemer afsloot kan er trouwens zo’n bepaling staan.

Mag je aannemer een onderaannemer naar je werf sturen? Meer lezen »

beach, resort, jetty-666122.jpg

Kan je reisorganisator de prijs van je reis veranderen?

Je boekt een pakketreis bij een reisorganisator. Kan deze dan naderhand deze prijs verhogen en je bv. een brandstof- of andere toeslag aanrekenen? Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden? Als je een pakketreis boekt (zo bv. een vlucht samen met een hotel of een rondreis) bij een reisorganisator dan moet je rekening houden met specifieke wettelijke regels die worden aangegeven in de zogenaamde wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De reisorganisator kan van die regels ook niet contractueel  afwijken. Verhogen kan niet zomaar Eens je je reis boekte mag de reisorganisator die prijs nadien niet zo maar verhogen. Hij mag dat enkel doen als de overeenkomst die je met hem afsloot hem die mogelijkheid biedt. Zo’n prijsherzieningsclausule moet overigens in twee richtingen werken waarbij de overeenkomst ook aan jou het recht moet geven op een prijsvermindering als de kosten die een meerprijs kunnen verantwoorden dalen. Drie gevallen Zelfs als de overeenkomst de mogelijkheid van een prijswijziging voorziet kan die maar gebeuren in drie gevallen. Meer bepaald kan dit als de kosten van het vervoer stijgen door een verhoging van de brandstofprijs, als de belastingen die geheven worden op je reis toenemen of als er een wijziging is in de wisselkoersen die voor de reis van belang zijn. Overeenkomst opzeggen De reisorganisator moet bij zo’n prijsverhoging een motivering en berekening voor die prijsverhoging bezorgen. Indien de prijs van de reis met meer dan 8 %  verhoogt heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder een opzegvergoeding te moeten betalen. Je kan in dat geval voor een vervangende pakketreis kiezen als die door de reisorganisator wordt voorgesteld. Indien mogelijk moet deze van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit zijn.

Kan je reisorganisator de prijs van je reis veranderen? Meer lezen »

hands, phone, smartphone-1851218.jpg

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen?

Heel wat werknemers mogen gebruik maken (ook privé) van een smartphone die hun werkgever hen ter beschikking stelt. Wat gebeurt er dan als je het toestel laat vallen en het stuk is? Kan je werkgever in dat geval vragen dat je de rekening betaalt? Als werknemer moet je als je arbeidsovereenkomst eindigt de goederen die eigendom zijn van je werkgever aan hem teruggeven. Is er schade aan deze goederen  dan kan het gebeuren dat je werkgever je daar een vergoeding voor vraagt. Moet je die ook effectief betalen? Slijtage Als het toestel niet meer werkt door slijtage of zonder dat je dit foutief manipuleerde, dan kan je werkgever niet vragen dat je de herstellings- of vervangingskosten betaalt. Je werkgever kan ook geen andersluidende afspraak met je maken. Doet hij dat toch dan is die niet geldig. Je ging in de fout Als het toestel beschadigd raakt door je fout (je liet het bijvoorbeeld vallen) dan draai je wel op voor de schade als je de fout beging bij het privégebruik ervan. Liet je het toestel integendeel vallen tijdens de uitoefening van je arbeidsovereenkomst, dan geldt een andere regeling.  In dat geval ben je enkel aansprakelijk als er sprake is van bedrog, een zware fout of een herhaalde lichte fout. Ook van die regel kan in je arbeidsovereenkomst niet in je nadeel worden afgeweken. Je werkgever kan niet zomaar inhouden op je loon Je werkgever mag de schadevergoeding die hij vraagt niet zomaar op je loon inhouden. Een inhouding op je loon is sowieso niet toegestaan voor schade die je tijdens je privétijd veroorzaakt. Je werkgever mag wel inhoudingen doen op je loon voor tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst veroorzaakte schade waarvoor je aansprakelijk bent. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken is de inhouding die je werkgever mag doen beperkt tot 20 % van je nettoloon.

Moet je de rekening betalen als je de smartphone van je werkgever laat vallen? Meer lezen »

burglar, burglary, surveillance camera-4194213.jpg

Wie draait op voor een diefstal op je werf?

Wat zijn je rechten en plichten als je als bouwheer het slachtoffer wordt van een diefstal op de werf? Kan je je schade door iemand laten vergoeden of draai je er zelf voor op? Je bent een zelfbouwer Als je een zelfbouwer bent, draai je in beginsel zelf op voor de schade door een diefstal op de werf. Werden de gestolen materialen nog maar pas geleverd dan kan je misschien nog wel zeggen dat men je had moeten verwittigen van de levering (zodat je aanwezig kon zijn en de materialen achter slot en grendel kon leggen), dat je die nooit hebt aanvaard of dat er niet bewezen wordt dat er effectief een levering plaatshad. Je doet beroep op een aannemer Werk je met een aannemer die de werken op je werf uitvoert, dan draait die in de regel op voor de schade die door een diefstal op je werf wordt veroorzaakt. Dat principe geldt tot aan de voorlopige oplevering van de werken. Vanaf dan sta jij in voor de diefstal. De aannemer kan wel andere afspraken met je maken tenzij de Wet Breyne van toepassing is. Blijf je tijdens de werken in je huis wonen, dan kan de aannemer wel eens zeggen dat jij ervoor moest zorgen dat er geen diefstal kon plaatsvinden in het door jou bewoonde gebouw. Ook als je zelf de bouwmaterialen bestelde (en je aannemer die enkel moest plaatsen) draai jij op voor de schade als deze materialen op de werf gestolen worden. ABR-verzekering? Je kan je als bouwheer verzekeren tegen werfdiefstallen door een ABR-polis (algemene bouwplaatsrisico’s verzekering of werfverzekering) af te sluiten. Een ABR-polis kan ook dekking bieden voor diefstallen op de werf. Klacht neerleggen Als slachtoffer van een diefstal kan je een strafklacht neerleggen tegen de vermoedelijke dader. Weet je niet wie dat is dan kan je klacht neerleggen tegen onbekenden. Je kan dat doen bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter. Als de dader gevonden wordt, kan die veroordeeld worden voor de diefstal. Je kan je dan ook burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen van de dader.

Wie draait op voor een diefstal op je werf? Meer lezen »

coins, currency, investment-948603.jpg

Deelt je ex mee in je groepsverzekering?

Als werknemer heb je een groepsverzekering op het werk.  Of je bent zelfstandige en sloot een groepsverzekering of IPT af. Deelt je ex-echtgeno(o)t(e) dan hierin mee als je uit de echt scheidt? Met welke regels moet je rekening houden? Wettelijk stelsel Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan kan je ex-echtgeno(o)t(e) wel degelijk aanspraak maken op de helft van wat er tijdens het huwelijk in de groepsverzekering werd opgebouwd. Hoe verrekenen? Een eerste optie bestaat erin deze daar direct voor te vergoeden bij de echtscheiding. Je kan dat bv. doen door je ex in ruil bepaalde andere gemeenschappelijke vermogensbestanddelen te geven. Je hebt in dat geval goede argumenten om te zeggen dat de bedragen (belastingen en andere vergoedingen) die je bij een vervroegde afkoop zou moeten betalen in mindering moeten worden gebracht op de vergoeding.  Een alternatief bestaat erin te zeggen dat je ex enkel een vordering krijgt die deze dan ten gelde kan maken op het moment dat je zelf je groepsverzekering uitbetaald krijgt. Scheiding van goederen Ben je gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan deelt je ex in de regel niet mee in wat je tijdens het huwelijk opbouwde in je groepsverzekering. Woonde je samen (feitelijk of wettelijk) zonder gehuwd te zijn, dan hoef je je al evenmin zorgen te maken.  Ook dan kan je ex—partner geen aanspraak maken op wat er binnen je groepsverzekering werd opgebouwd tijdens de periode dat je samenwoonde.

Deelt je ex mee in je groepsverzekering? Meer lezen »

living room, sofa, couch-2569325.jpg

Wie mag de meubelen verder gebruiken bij een echtscheiding?

Op het moment dat echtgenoten apart gaan wonen ontstaat er wel eens een discussie over wie van hen de meubelen, huisraad en auto in afwachting van de uiteindelijke vereffening-verdeling mag gebruiken. Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden? Onderling overeenkomen Als je je in zo’n situatie bevindt kan je vooreerst met je echtgenoot of echtgenote overeenkomen wie welke goederen tijdelijk verder mag gebruiken.  Maak je een dergelijke afspraak dan is het aangewezen een lijst op te maken van de goederen die elkeen meeneemt. Zijn er bepaalde van deze goederen zwaar beschadigd of stuk dan kan dat meteen ook vermeld worden.  Op de lijst wordt verder best meteen ook vermeld dat deze regeling enkel het tijdelijk gebruik en genot van de goederen betreft en geen definitieve verdeling inhoudt. De rechter beslist Kom je er onderling niet uit, dan kan de familierechtbank beslissen wie het tijdelijk gebruik en genot van de goederen krijgt. Dat kan gebeuren in het kader van een procedure waarin zogenaamde dringende maatregelen worden gevraagd.  Tijdelijk recht Het gebruik en genot dat op die manier aan een echtgenoot wordt gegeven is tijdelijk. Het is dus niet omdat één van de echtgenoten het gebruik en genot van bepaalde goederen krijgt dat die uiteindelijk ook aan hem of haar worden toebedeeld in het kader van de vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel. Vergoeding betalen? Krijg je het gebruik en genot van meer of meer waardevolle goederen dan je ex-echtgenoot dan bestaat de kans dat je voor dat gebruik een gebruiksvergoeding verschuldigd bent aan je ex-echtgenoot. Die kan je worden aangerekend in het kader van de zogenaamde beheersrekening die in het kader van de vereffening-verdeling zal worden opgesteld.

Wie mag de meubelen verder gebruiken bij een echtscheiding? Meer lezen »

gift, parcel, package-553118.jpg

Kan je een schenking nadien nog in vraag stellen?

Je doet een schenking aan iemand en krijgt daar nadien spijt van. Kan je de schenking in dat geval nog herroepen of is ze integendeel definitief en is ‘gegeven gegeven’? In principe definitief Als je een schenking doet dan gaat de eigendom van het geschonken goed dadelijk over op de begiftigde.  Je kan je nadien dan ook niet bedenken en het geschonken goed terugvragen. Je kan je in de schenking ook niet het recht voorbehouden om op de schenking terug te komen. Als er sprake is van een schenking tussen echtgenoten geldt een afwijkende regeling.  Een schenking tussen echtgenoten is nu eenmaal wel altijd herroepbaar tenzij de schenking plaatsvond in het huwelijkscontract of naar aanleiding van een wijziging van het huwelijkscontract. Herroeping wegens ondankbaarheid Op de regel dat een schenking niet-herroepbaar is bestaat een uitzondering als er in hoofde van de begiftigde sprake is van een zogenaamde ‘ondankbaarheid’. Zo kan een schenking wegens ondankbaarheid worden herroepen als de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd, als hij zich tegenover de schenker heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen of als hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen. Deze weigering moet dan wel onwettig zijn. Wil je de herroeping vragen dan gelden daarvoor strikte voorwaarden en termijnen. Als schenker kan je een last koppelen aan de schenking. Indien de begiftigde de lasten die gekoppeld zijn aan de schenking niet nakomt kan je de ontbinding van de schenking vragen aan de rechtbank. Recht van terugkeer Je kan in de schenking een zogenaamd recht van terugkeer laten opnemen.  Via zo’n clausule bepaal je als schenker dat het geschonken goed terugkeert naar je vermogen als de begiftigde (en eventueel zijn afstammelingen) voor jou zou komen te overlijden. Als de begiftigde dan voor jou sterft krijgt je de geschonken goederen terug.

Kan je een schenking nadien nog in vraag stellen? Meer lezen »

key, castle, security-3348307.jpg

Mag je weigeren om de sleutels af te geven tot je huurder de huurwaarborg in orde brengt?

In de meeste huurovereenkomsten wordt overeengekomen dat de huurder een huurwaarborg moet stellen. Maar mag je als verhuurder weigeren de sleutels aan hem af te geven zolang de waarborg niet in orde is? Regel het in de huurovereenkomst Het is aangewezen om in de huurovereenkomst een clausule op te nemen waarin staat wanneer je huurder de huurwaarborg precies moet hebben gesteld. Hierbij kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat dit moet gebeuren uiterlijk één week voor de inwerkingtreding van de overeenkomst. Bepaal meteen dat je huurder de sleutels van de woning niet krijgt zolang de waarborg niet in orde is.  Als je huurder de waarborg vervolgens niet tijdig in orde brengt, kan je je op deze bepaling beroepen om de sleutels achter te houden. Geen afspraken, en dan? Als je in het huurcontract geen afspraken maakte, dan is het niet zonder gevaar de sleutels niet af te geven. De kans bestaat dan dat een rechter van oordeel is dat je zelf als verhuurder je verplichtingen niet nakomt.  Je riskeert dan geen huur te krijgen voor de periode dat je de sleutels niet afgaf. Bovendien loop je het risico een schadevergoeding te moeten betalen aan je huurder. Komt de zaak voor de vrederechter dan riskeer je zelfs dat die de huurovereenkomst lastens jou ontbindt. Wat dan wel doen? Staat er geen regeling in het huurcontract, vraag dan bij je huurder enkele dagen voor de afgifte van de sleutels na of hij de huurwaarborg al in orde bracht. Is dat niet het geval, dring dan aan. Helpt dat niet en zijn er geen contractuele afspraken, geef dan de sleutels toch af. Stuur vervolgens een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem aanmaant de waarborg alsnog te stellen. Doet hij dat nadien nog niet, dan kan je de zaak aanhangig maken bij de vrederechter en eventueel de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Mag je weigeren om de sleutels af te geven tot je huurder de huurwaarborg in orde brengt? Meer lezen »

children, dog, pet-1866531.jpg

Dit kan je doen als je je kinderen niet te zien krijgt

Als je ex-partner de verblijfsregeling met betrekking tot de kinderen doelbewust niet naleeft is dat bijzonder vervelend.  Maar wat kan je in zo’n geval doen om hem of haar op betere gedachten te brengen? Wie uiteen is met de andere ouder van minderjarige kinderen maakt het wel eens mee dat de kinderen niet afgezet of meegegeven worden op het moment dat werd afgesproken in bv. een akte echtscheiding door onderlinge toestemming of dat werd vastgelegd door de rechtbank in een vonnis. Klacht neerleggen Als je het slachtoffer wordt van zo’n feiten en je je ex-partner niet op betere gedachten kan brengen dan kan je een strafklacht neerleggen. Het niet meegeven van een kind in strijd met een vastgelegde verblijfsregeling is nu eenmaal een misdrijf. Doe dan ook telkenmale je de kinderen niet meekrijgt aangifte bij de politie en vraag om een kopie van je verklaring. Een dwangsom vragen Als je ex de overeengekomen of vastgelegde verblijfsregeling niet naleeft kan je ook aan de rechtbank vragen daar een dwangsom aan te koppelen. Per keer dat je ex dan weigert de kinderen mee te geven kan je deze dwangsom opeisen. In extreme gevallen zou je ook aan de rechter kunnen vragen de vastgelegde verblijfsregeling aan te passen en de kinderen meer bij jou te laten zijn. Alimentatie ‘inhouden’? Het is niet omdat je je kinderen niet meer te zien krijgt, dat je je betalingsverplichting kan opschorten. Je moet dus zowel de alimentatie als je bijdrage in de buitengewone kosten blijven betalen. Je kan al evenmin de betaling van de alimentatie die je aan je ex persoonlijk moet betalen inhouden.

Dit kan je doen als je je kinderen niet te zien krijgt Meer lezen »